De Keyzer > Over Biezonderwijs > Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Binnen Biezonderwijs en dus ook op De Keyzer gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is.

De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

Sommige scholen willen graag de geloofsovertuiging registreren zodat zij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan de school is niet verplicht.

De leerlinggegevens en de gegevens over de vorderingen van de leerlingen worden opgeslagen in een digitaal administratie- en leerlingvolgsysteem. Deze programma’s zijn beveiligd en de toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de school.
De stichting Biezonderwijs voert ook een gemeenschappelijke administratie, waarin een beperkt aantal persoonsgegevens vanuit de scholen wordt verwerkt.

Tijdens de lessen maken de scholen gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. De scholen hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school of de stichting daar toestemming voor geeft, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag de ouder vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Voor vragen of het uitoefenen van hun rechten, kunnen ouders contact opnemen met de leraar/lerares van hun kind, of met de schooldirecteur.

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vraagt de school vooraf de toestemming van de ouders, tenzij er volgens de wet een verplichting is om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.

Biezonderwijs heeft een privacyreglement, waarin staat beschreven hoe we binnen Biezonderwijs omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de (G)MR vastgesteld.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vraagt de school altijd vooraf toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken.

Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of bij de (adjunct) directeur.

Ook met vragen over privacy en het privacybeleid kunt u terecht bij de (adjunct) directeur of contact opnemen met de school via info.dekeyzer@biezonderwijs.nl

Download hier:
Privacyreglement Biezonderwijs
Rechten van ouders en betrokkenen rondom privacywetgeving

Respect voor ieder individu

Op onze scholen hebben we aandacht voor elkaar en wordt ieder kind gezien. Bij ons is iedereen waardevol.