De Keyzer > Onze School

Onze school

SO De Keyzer is een school van Biezonderwijs en een school voor speciaal onderwijs. Meer specifiek geldt voor onze leerlingen dat er sprake is van psychiatrische, gedragsmatige en/of sociaal-emotionele problemen. De basis voor onze school vormt zich door het sociaal emotioneel beleid. Leerlingen kunnen zich alleen optimaal ontwikkelen als zij zich veilig en geaccepteerd voelen en met plezier naar school gaan.

Wij zien de mogelijkheden

Onze visie heeft de volgende basisvoorwaarden:

  • Onvoorwaardelijke acceptatie van alle leerlingen, met hun problematiek.
  • Een sfeer van geborgenheid en veiligheid voor alle leerlingen.
  • Het stimuleren van het zelfvertrouwen van de leerlingen.
  • Het stimuleren van het eigen initiatief van de leerlingen.
  • Het creëren van situaties waarin de leerlingen succeservaringen opdoen.
  • Het hebben van hoge, maar realistische verwachtingen van de leerlingen.
  • Bovenstaande basisvoorwaarden komen voort uit het vertrouwen dat wij hebben in onze leerlingen.

Ouderbetrokkenheid

We zijn altijd op zoek naar de beste samenwerking tussen kind, ouders/verzorgers en onze school. Daarom hebben wij een werkgroep ouderbetrokkenheid, waarbij de inbreng van ouders/verzorgers onmisbaar is.

Deze niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school, heeft als doel gezamenlijk de ontwikkeling van de leerlingen te ondersteunen. Zowel thuis als op school.

Leden Werkgroep Ouderbetrokkenheid

Ouders Medewerkers
Daniëlle Buijs Sanne Bertens
Nicole Slaats Laura Quirijnen
Stefanie Aarts Ilze van Ginneken
Lonneke de Klerk
Monique van den Hurk

Oudervereniging

De oudervereniging van onze school bestaat uit een aantal enthousiaste ouders en teamleden, die de school ondersteunen bij het organiseren van (niet-lesgebonden) activiteiten. Deze activiteiten zijn onderverdeeld over diverse werkgroepen, waarbij altijd één ouder van de oudervereniging aansluit. Het doel is om de de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen en de school te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen, sportdag en Keyzerdag. Daarnaast heeft de oudervereniging een signalerende functie.

Vergaderingen en ouderbijdrage

De oudervereniging komt zes keer per jaar bijeen om te vergaderen.
Tijdens deze vergaderingen worden activiteiten en bijbehorende taken verdeeld en worden nieuwe ideeën bedacht. Om de activiteiten te kunnen bekostigen, int en beheert de oudervereniging een ouderbijdrage voor ieder kind. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Wel wordt een beroep gedaan op alle ouders/verzorgers om solidair deze kosten te dragen. De oudervereniging verantwoordt haar uitgaven op de algemene informatieavond bij de start van het schooljaar.

Lid worden of hulpouder worden?

Wil je lid worden van de oudervereniging of helpen bij activiteiten als hulpouder? Stuur dan een mail naar oudervereniging.dekeyzer@biezonderwijs.nl.

Individuele verschillen vragen om maatwerk

Op onze school is het vanzelfsprekend om respect te hebben voor de individuele verschillen tussen leerlingen. In de praktijk betekent dit dat daar waar mogelijk wordt aangesloten bij de individuele cognitieve, sociale, creatieve en motorische ontwikkeling.

Onze school heeft een gedifferentieerd lesaanbod zodat alle leerlingen op niveau worden aangesproken en uitgedaagd. Om de sociaal emotionele ontwikkeling te stimuleren wordt pedagogische begeleiding geboden, die aansluit bij de behoefte van de individuele leerling.

Schoolondersteuningsprofiel

In het kader van passend onderwijs, stellen alle basisscholen een schoolondersteuningsprofiel op. Het schoolondersteuningsprofiel is voor ouders en andere mensen die ermee te maken hebben. Het profiel geeft een beeld van de mogelijkheden en doelen die onze school heeft met het bieden van steun op het gebied van onderwijs aan leerlingen.

Wilt u het schoolondersteuningsprofiel eens bekijken? Dan kan dat via deze link. Wilt u onze kwaliteitszorgkalender eens bekijken? Dan kan dat via deze link.

Respect voor ieder individu

Op onze scholen hebben we aandacht voor elkaar en wordt ieder kind gezien. Bij ons is iedereen waardevol.