Missie en visie

SG De Keyzer wil in het VSO met alle leerlingen van 12 tot en met 20 jaar met speciale onderwijsbehoeften werken aan een kansrijke toekomst. We bieden onderwijs en begeleiding op maat en richten ons in samenhang op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Wij werken dan ook vanuit de volgende visie:

Wij zien de mogelijkheden

In een passende leer- en ontwikkelomgeving ondersteunen wij alle leerlingen om zich op een positieve manier bewust te laten worden van de eigen mogelijkheden. Geloof in eigen kunnen, invloed op eigen ontwikkeling, en verantwoordelijk zijn voor eigen keuzes, dragen positief bij aan het welzijn en de toekomst van onze leerlingen. Samen met ouders en partners bereiden we de leerlingen voor op het vervolgonderwijs of, indien dit meer passend is, op uitstroom naar arbeid of dagbesteding. Voor alle leerlingen streven we uiteindelijk naar optimale en duurzame participatie in de samenleving.

Onze professionals zien ieder kind en de mogelijkheden. Kenmerkend voor onze aanpak zijn: betrokkenheid, deskundigheid, en oplossingsgericht werken. Dit doen we met elkaar, met ouders, en belangrijke partners, als bijvoorbeeld het primair en vervolgonderwijs, jeugdhulp en gemeente.

Individuele verschillen vragen om maatwerk

Bij SG De Keyzer is het vanzelfsprekend om respect te hebben voor de individuele verschillen tussen leerlingen. In de praktijk betekent dit dat daar waar mogelijk wordt aangesloten bij de individuele cognitieve, sociale, creatieve en motorische ontwikkeling. SG De Keyzer heeft een gedifferentieerd lesaanbod zodat alle leerlingen op niveau worden aangesproken en uitgedaagd. Om de sociaal emotionele ontwikkeling te stimuleren wordt pedagogische begeleiding geboden, die aansluit bij de behoefte van de individuele leerling.

Ouders en school zijn partners

In dit proces zien wij ouders en school als partners in de onderwijsbegeleiding en ontwikkeling van de kinderen. Wij geloven dat optimale samenwerking en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid tussen ouders en school de ontwikkeling en leerresultaten van onze leerlingen ten goede komt.

Identiteit

SG De Keyzer vindt haar wortels in de katholiek christelijke traditie. Vanzelfsprekend is de scholengemeenschap ook toegankelijk voor leerlingen met andere levensbeschouwingen.