Medezeggenschap

MR – verslagen

Wilt u een verslag ontvangen van een MR-bijeenkomst? Stuur dan een mail naar MR@sgdekeyzer.nl.

MR –  beleid

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, personeel, directie en bestuur samen. De inspraak en betrokkenheid van ouders en medewerkers is formeel geregeld via de Medezeggenschapsraad (MR). Het huishoudelijk reglement van de MR vind u via deze link: Huishoudelijke Reglement MR SG De Keyzer.

Alle onderwerpen die voor onze school van belang zijn, komen in de MR aan bod. Vaste onderwerpen zijn onder meer de begroting, het jaarplan en de schoolgids. Als ouders willen dat een bepaald onderwerp behandeld wordt, kunnen ze dat via de MR aankaarten. De vergaderingen zijn, tenzij anders vermeld, openbaar.

In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. De verkiezingen vinden om de drie jaar plaats.

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement. Hierin staat ook duidelijk omschreven voor welke zaken de directie advies dan wel instemming aan de MR moet vragen.

De MR is te bereiken via mail: MR@sgdekeyzer.nl

Leden van de MR

 • Joost Goossens (personeel – gezamenlijk voorzitter)
 • Martijn van Gompel (personeel – gezamenlijk voorzitter)
 • Deborah Kniknie (ouder -gezamenlijk secretaris)
 • Mieke Desmares (personeel – gezamenlijk secretaris)
 • Angelique Ligtvoet (ouder)
 • Pauline van Berkel (ouder)
 • Sjoerd van Boxtel (ouder)
 • Anne de Bruijn (ouder)
 • Eldert Hoogenboom (ouder)
 • Ilona van Rosmalen (ouder
 • Ester Reinhard (personeel)
 • Mieke Desmares (personeel)
 • Rianne de Beer (personeel)
 • Raymond de Raat (personeel)
 • Walther Reijnen (personeel)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR van de school hebben we ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad binnen Biezonderwijs. De GMR  behandelt bovenschoolse zaken en heeft hierover instemmingsrecht of adviesrecht. De GMR wordt gevormd door een afvaardiging van de personeels- en de oudergeleding van Stichting Biezonderwijs. Zij komt circa 6 keer per schooljaar bijeen. Voor bovenschoolse zaken hebben de MR leden hun advies- en instemmingsrecht gedelegeerd aan de GMR.