Aanmeldprocedure

Toelaatbaarheidsverklaring
Een jongere kan alleen worden aangenomen bij SG De Keyzer als er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt afgegeven. De TLV moet worden aangevraagd bij een samenwerkingsverband. De TLV wordt aangevraagd door de school; bij zij-instromers door de school van herkomst, en voor leerjaar 1 door SG De Keyzer. Als er een TLV is afgegeven voor het speciaal onderwijs, dan kan de jongere op alle scholen voor speciaal onderwijs worden aangenomen. Daarbij is het wel noodzakelijk dat de betreffende school voor speciaal onderwijs een passend aanbod heeft.
De aanmeldprocedure op het VSO van SG De Keyzer kent verschillende fases:

Fase 1: De oriëntatiefase
Dit is de fase waarin ouders, leerlingen en eventueel andere betrokkenen informatie krijgen over het VSO en de aanmeldprocedure. Ouders kunnen zich inschrijven voor een voorlichting en rondleiding via onze administratie (info@sgdekeyzer.nl). De voorlichtingen worden regelmatig georganiseerd, zodat u altijd binnen 3 weken de mogelijkheid heeft voor een eerste kennismaking met de school. In januari wordt een open avond georganiseerd, waarbij alle docenten hun vak presenteren en er over verschillende onderwerpen voorlichting gegeven wordt. Ieder jaar blijkt opnieuw dat er veel ouders geïnteresseerd zijn in onze school. Het is daarom niet mogelijk om individuele afspraken te plannen voor een oriëntatie.

Fase 2: De aanmeldingsfase
Dit is de fase waarin ouders of vertegenwoordigers van ouders het aanmelddossier aanleveren bij het VSO van SG De Keyzer. U kunt een mail sturen naar info@sgdekeyzer.nl om het aanmeldformulier op te vragen. U ontvangt dan tevens een brief waarin aangegeven staat welke stukken wij nog meer nodig hebben om de aanmelding compleet te maken.
U ontvangt een brief wanneer het dossier compleet is en is doorgestuurd naar de plaatsingscommissie.

Fase 3: De onderzoeksfase
In deze fase onderzoekt de plaatsingscommissie of de aangemelde leerling past bij het ondersteuningsprofiel van VSO De Keyzer. Het onderzoek bestaat uit;
• bestudering van het aanmelddossier;
• een aanmeldgesprek met ouders;
• contact met de school van herkomst;
• opvragen relevante gegevens die nog ontbreken;
• eventueel aanvullend onderzoek.

Fase 4: De besluitvormingsfase
In deze fase neemt de plaatsingscommissie een besluit over toelaatbaarheid en plaatsing. Met toelaatbaarheid wordt een uitspraak gedaan of de leerling past binnen het ondersteuningsprofiel van VSO De Keyzer. Met plaatsing wordt bedoeld dat er een uitspraak gedaan wordt of er op dat moment de mogelijkheid is om in te stromen.

Fase 5: De plaatsingsfase
Wanneer een leerling toelaatbaar is en geplaatst kan worden, worden ouders en leerling uitgenodigd voor een kennismaking met de mentor. Alle praktische informatie wordt gedeeld en er wordt een startmoment afgesproken.
Indicaties voor toelating
Op VSO SG De Keyzer wordt klassikaal, diplomagericht onderwijs geboden van niveau basisberoepsgerichte leerweg tot havo. Voor interne leerlingen bestaat vervolgens de mogelijkheid om na het behalen van een havo diploma VWO Top te doen. Deze mogelijkheid is er alleen onder strikte voorwaarden. Het is moeilijk om toelaatbaarheid in cijfers weer te geven, hieronder volgen echter enkele indicaties:
• Een IQ van 75 of hoger. Dit geldt zowel voor het totale IQ als voor de afzonderlijke factoren.
• Een bereikt leerniveau aan het einde van de basisschool van minimaal midden groep 6 niveau. Deze indicatie geldt in ieder geval voor de vakken rekenen en begrijpend lezen.
Binnen de Stichting Biezonderwijs is de afspraak gemaakt dat bij twijfel aan de haalbaarheid van een diploma voor basis/kader leerlingen, de leerling wordt ingeschreven bij Parcours. Parcours heeft voor deze leerlingen een passender aanbod en als de leerling af moet stromen, kunnen ze bij Parcours de arbeidsgerichte leerroute volgen.

Instroom in de bovenbouw levert meestal studievertraging op voor de leerling, omdat examenprogramma’s vaak niet synchroon lopen. In de bovenbouw basis/kader wordt het profiel Dienstverlening en Producten aangeboden. In de bovenbouw vmbo-t maken de leerlingen naast de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, economie, biologie, maatschappijkunde en maatschappijleer een keuze uit de vakken nask of geschiedenis. In de bovenbouw havo maken de leerlingen naast de vakken Nederlands, Engels, economie, biologie en maatschappijleer een keuze tussen enerzijds wiskunde B, natuurkunde en scheikunde of anderzijds wiskunde A, Duits, en geschiedenis.