Aanmeldprocedure

Toelaatbaarheidsverklaring

Een jongere kan alleen worden aangenomen bij SG De Keyzer als er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt afgegeven. De TLV moet worden aangevraagd bij een samenwerkingsverband. De TLV wordt aangevraagd door de school, bij zij-instromers door de school van herkomst, en voor de onder-instromers (eerste klassers) door SG De Keyzer. Als er een TLV is afgegeven voor het speciaal onderwijs, dan kan de jongere op alle scholen voor speciaal onderwijs worden aangenomen. Daarbij is het wel noodzakelijk dat de betreffende school voor speciaal onderwijs een passend aanbod heeft.

De aanmeldprocedure op het VSO van SG De Keyzer kent verschillende fases.

Fase 1:

De oriëntatiefase, waarin ouders, leerlingen en eventueel andere betrokkenen informatie krijgen over het VSO en de aanmeldprocedure. Ouders kunnen zich inschrijven voor een voorlichting en rondleiding via ons secretariaat. De voorlichtingen worden regelmatig georganiseerd, zodat u altijd binnen 3 weken de mogelijkheid hebt voor een eerste kennismaking met de school. In januari wordt een open avond georganiseerd, waarbij alle docenten hun vak presenteren en er over verschillende onderwerpen voorlichting gegeven wordt. Ieder jaar blijkt opnieuw dat er veel ouders geïnteresseerd zijn in onze school. Het is daarom niet mogelijk om individuele afspraken te plannen voor een oriëntatie.

Fase 2:

De aanmeldingsfase, waarin ouders of vertegenwoordigers van ouders het aanmelddossier compleet maken en aanleveren bij het VSO van SG De Keyzer. Een aanmelddossier is compleet als de volgende stukken zijn aangeleverd:

  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier
  • Voor zij-instromers een geldige TLV voor het VSO, voor leerlingen die vanuit het primair onderwijs worden aangemeld voor het eerste leerjaar wordt de TLV door SG De Keyzer aangevraagd.

Als het dossier compleet is, dan ontvangen ouders een brief waarin wordt aangegeven dat het dossier compleet is en is doorgestuurd naar de plaatsingscommissie.

Fase 3:

De onderzoeksfase, de plaatsingscommissie onderzoekt of de aangemelde leerling past bij het ondersteuningsprofiel van VSO De Keyzer. Het onderzoek bestaat uit;

  • bestudering van het aanmelddossier
  • een kennismakingsgesprek met ouders, soms ook met de leerling
  • contact met de school van herkomst, soms een observatie op de school van herkomst
  • opvragen relevante gegevens die nog ontbreken
  • soms het doen van aanvullend onderzoek.

 Fase 4:

De besluitvormingsfase, de plaatsingscommissie neemt een besluit over eventuele toelaatbaarheid en eventuele plaatsbaarheid. Met toelaatbaarheid wordt een uitspraak gedaan of de leerling past binnen het ondersteuningsprofiel van De Keyzer. Met plaatsbaarheid wordt een uitspraak gedaan over of er op dat moment de mogelijk is om in te stromen.

Fase 5:

De plaatsingsfase, als een leerling toelaat- en plaatsbaar is, dan worden ouders en leerling uitgenodigd voor een kennismaking met de mentor, eventueel sluit ook de intern begeleider aan bij deze kennismaking. Alle praktische informatie wordt gedeeld en er wordt een concreet start moment afgesproken.

 

Procesbeschrijving

Tijd Fase Activiteiten  

Contactpersonen

 

Week 0 Oriëntatiefase -deelname ouders aan voorlichtingsmoment
-bezoeken open avond
administratie:
info@sgdekeyzer.nl
Week 0 Aanmeldfase -aanmelddossier wordt aangeleverd bij administratie
-ouders ontvangen een brief dat het dossier compleet is
administratie:
info@sgdekeyzer.nl
Week 1-6 Onderzoeksfase -ouders en soms ook leerlingen worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek voorzitter plaatsingscommissie:

info@sgdekeyzer.nl

Week 6-10 Besluitvorming -ouders worden op de hoogte gebracht van het genomen besluit voorzitter plaatsingscommissie:

info@sgdekeyzer.nl

Week 7-10 Eventueel verlening onderzoeksfase -opvragen aanvullende gegevens
-aanvullend onderzoek
voorzitter plaatsingscommissie:

info@sgdekeyzer.nl

Vanaf week 7 Plaatsingsfase -ouders en leerling worden uitgenodigd voor een kennismaking met de mentor de nieuwe mentor

Indicaties voor toelating

Op VSO SG De Keyzer wordt klassikaal, diploma gericht onderwijs geboden van niveau basisberoepsgerichte leerweg tot havo. Voor interne leerlingen bestaat vervolgens de mogelijkheid om na het behalen van een havo diploma VWO Top te doen. Deze mogelijkheid is alleen mogelijk onder strikte voorwaarden. Het is moeilijk om toelaatbaarheid in cijfers weer te geven, hieronder volgen echter enkele indicaties:

  • Een IQ van 75, dit geldt zowel voor het totale IQ als voor de afzonderlijke factoren.
  • Een bereikt leerniveau aan het einde van de basisschool van minimaal midden groep 6 niveau, deze indicatie geldt in ieder geval voor de vakken rekenen en begrijpend lezen.

Binnen de stichting Biezonderwijs is de afspraak gemaakt dat bij twijfel aan de haalbaarheid van een diploma voor basis/kader leerling, de leerling wordt ingeschreven bij Parcours. Parcours heeft voor deze leerlingen een beter passend aanbod en als de leerling af moet stromen, kunnen ze bij Parcours de arbeidsgerichte leerroute volgen. Instroom in de bovenbouw levert meestal studievertraging op voor de leerling, omdat examenprogramma’s vaak niet  synchroon lopen. In de bovenbouw basis/kader wordt het profiel Dienstverlening en Producten aangeboden. In de bovenbouw VMBO-T maken de leerlingen naast de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, economie, biologie, maatschappijkunde, en maatschappijleer een keuze uit de vakken nask of geschiedenis. In de bovenbouw HAVO maken de leerlingen naast  de vakken Nederlands, Engels, economie, biologie, en maatschappijleer een keuze tussen enerzijds wiskunde B, natuurkunde en scheikunde of anderzijds wiskunde A, Duits, en geschiedenis.