Missie en visie

Scholengemeenschap De Keyzer is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Meer specifiek geldt voor onze leerlingen dat er sprake is van psychiatrische, gedragsmatige en/of sociaal-emotionele problemen.

Onze school heeft als doel om leerlingen, door het bieden van een passende onderwijssetting, te laten komen tot een optimale sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. De basis voor onze school wordt gevormd door het sociaal emotioneel beleid. Leerlingen kunnen zich alleen optimaal ontwikkelen als zij zich veilig en geaccepteerd voelen en met plezier naar school gaan. Wij werken dan ook vanuit de volgende visie:

Wij zien de mogelijkheden

Deze visie wordt bij SG De Keyzer vormgegeven via de volgende basisvoorwaarden:

  • Onvoorwaardelijke acceptatie van alle leerlingen, met hun problematiek.
  • Een sfeer van geborgenheid en veiligheid voor alle leerlingen.
  • Het stimuleren van het zelfvertrouwen van de leerlingen.
  • Het stimuleren van het eigen initiatief van de leerlingen.
  • Het creëren van situaties waarin de leerlingen succeservaringen opdoen.
  • Het hebben van hoge, maar realistische verwachtingen van de leerlingen.

Bovenstaande basisvoorwaarden komen voort uit het vertrouwen dat wij hebben in onze leerlingen.

Vanuit onze opdracht als onderwijsinstelling worden de volgende doelen nagestreefd:

  1. De leerling heeft inzicht in de eigen mogelijkheden en beperkingen, en weet ook om te gaan met de eigen mogelijkheden en beperkingen.
  2. De leerling beschikt over kennis en vaardigheden die de basis vormen voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.
  3. De leerling is voldoende voorbereid op het vervolgonderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en interesses.
  4. De leerling is in staat om respectvol om te gaan met anderen, binnen en buiten de school.

Individuele verschillen vragen om maatwerk

Bij SG De Keyzer is het vanzelfsprekend om respect te hebben voor de individuele verschillen tussen leerlingen. In de praktijk betekent dit dat daar waar mogelijk wordt aangesloten bij de individuele cognitieve, sociale, creatieve en motorische ontwikkeling. SG De Keyzer heeft een gedifferentieerd lesaanbod zodat alle leerlingen op niveau worden aangesproken en uitgedaagd. Om de sociaal emotionele ontwikkeling te stimuleren wordt pedagogische begeleiding geboden, die aansluit bij de behoefte van de individuele leerling.

Ouders en school zijn partners

In dit proces zien wij ouders en school als partners in de onderwijsbegeleiding en ontwikkeling van de kinderen. Wij geloven dat optimale samenwerking en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid tussen ouders en school de ontwikkeling en leerresultaten van onze leerlingen ten goede komt.

Identiteit

SG De Keyzer vindt haar wortels in de katholiek christelijke traditie. Vanzelfsprekend is de scholengemeenschap ook toegankelijk voor leerlingen met andere levensbeschouwingen.